1. การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ (Website Management)
  2. จัดการแก้ไขเนื้อหาหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ (ยกเว้นหน้า Home page)
  3. จัดการแก้ไขเนื้อหา หน้า Home page
  4. การเตรียมการเพื่อเพิ่มรูปลงในเนื้อหาของเว็บไซต์
  5. การใส่เพิ่ม/แก้ไข/เปลี่ยนรูปประกอบในเนื้อหาเว็บไซต์
  6. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพแกลเลอรี
  7. เพิ่มหรือลบเมนูของเว็บไซต์